Gebruiksvoorwaarden Apporto App

Algemeen

De Apporto mobiele applicatie (hierna: de “Apporto App”) is een gratis communicatieplatform waar personen in contact kunnen komen met vrijwilligers die, al dan niet tegen een kleine onkostenvergoeding, boodschappen voor hen willen doen.

Door het gebruik van Apporto App krijgt u (hierna: “u” of de “Gebruiker”) de mogelijkheid om zelf een boodschappenlijst op te maken en te delen met anderen of een gedeelde boodschappenlijst van een Gebruiker op te halen.

De Apporto App is eigendom van en wordt beheerd door SmartRetail CVBA, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, KBO nr.  0640.760.224 (hierna: “SmartRetail”, “wij” of “ons”).

SmartRetail stelt enkel een communicatieplatform ter beschikking en is op geen enkele manier betrokken bij de effectieve transacties of de (buiten-)contractuele relatie tussen de Gebruikers. Indien u voor een Gebruiker boodschappen doet, levert u deze dienst rechtstreeks aan de Gebruiker

Het gebruik van de Apporto App impliceert bovendien de onvoorwaardelijke aanvaarding van  de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden (hierna: de “Gebruiksvoorwaarden”)

SmartRetail behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in deze  Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.  U kan steeds de meest recente versies in de Apporto App terugvinden evenals op de website www.apporto.be. De Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring werden het laatst gewijzigd op 25/06/2018.

U zal gevraagd worden om de Gebruiksvoorwaarden, na deze aandachtig gelezen te hebben, te aanvaarden, een eerste maal bij installatie van de Apporto App, en daarna telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden gewijzigd worden of wanneer er een update van de Apporto App wordt uitgevoerd. Indien u niet (meer) uw akkoord met deze voorwaarden bevestigt, kan u helaas geen gebruik (meer) maken van de Apporto App.

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

Het gebruik van de Apporto App is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar.

Uw account is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan of gebruikt worden door een ander persoon dan uzelf.

Het gebruik van de Apporto App is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Als Gebruiker draagt u de verantwoordelijkheid om het vertrouwelijk en persoonlijk karakter van uw accountgegevens te bewaren en deze gegevens niet met derden te delen.

Als Gebruiker dient u regelmatig na te gaan dat u de meest recente versie van de Apporto App heeft geïnstalleerd en dient u zo nodig de meest recente versie te downloaden.

Doel en strekking van de Apporto App

De Apporto App beoogt de Gebruiker enkel te informeren en te helpen bij het maken, delen en/of ophalen van een boodschappenlijst.

De diensten die SmartRetail via de Apporto App aanbiedt zijn louter informatief en kunnen niet beschouwd worden als een aanbeveling van een bepaald product. Indien u als Gebruiker beslist om bepaalde producten die in de Apporto  App worden voorgesteld te kopen of te consumeren, dan doet u dit steeds uit eigen keuze en op eigen risico.

Oorsprong en kwaliteit van de gebruikte productinformatie

De Apporto App maakt gebruik van data aangeleverd door Etablissementen Franz Colruyt NV met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, KBO nr. 0400.378.485 (hierna:  de “Dataverstrekker”).’

Alle aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en accuraatheid van de data ligt uitsluitend bij de Dataverstrekker. De Apporto App geeft de informatie weer zoals deze wordt aangeleverd door de Dataverstrekker.

Hoe werkt de Apporto App?

Via de Apporto App kan u een account aanmaken door het ingeven van uw naam, voornaam, geldig e-mailadres en telefoonnummer.

Vervolgens kan u een boodschappenlijst(en) maken, eventueel delen met andere Gebruikers en/of boodschappen ophalen voor een andere Gebruiker.

In de Apporto App is geen betaalfunctie opgenomen. De betaling van de transactie gebeurt rechtstreeks tussen de Gebruikers, zonder tussenkomst van SmartRetail.

Het gebruik van de Apporto App is geen online winkelen, maar wel het vrijblijvend delen of ophalen van een boodschappenlijst, al dan niet tegen vergoeding.

SmartRetail verwerkt enkel de gegevens die u ingeeft zonder de juistheid of toepasselijkheid van deze gegevens na te gaan.

Aansprakelijkheid van SmartRetail

Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van SmartRetail, haar aangestelden of lasthebbers, zullen SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

Aangezien SmartRetail enkel een communicatieplatform aanbiedt, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de aard, kwaliteit, geschiktheid, merk, voorkomen, hoeveelheid, leveringstermijn en prijs van de geleverde goederen noch voor de wijze van betaling.  SmartRetail zal nooit tussenkomen of standpunt innemen bij betwistingen tussen Gebruikers.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers is in elk geval beperkt tot de bedragen die gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die door SmartRetail werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximaal EUR [20.000,00 EUR] per schadegeval maar is beperkt tot EUR [200.000,00 EUR] per jaar voor alle schadegevallen samen.

Vrijwaring van SmartRetail

U begrijpt en aanvaardt dat u SmartRetail, en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle schade, aansprakelijkheid en/of kosten voortkomende uit uw onrechtmatig gebruik van de Apporto App, het ingeven van onjuiste of onvolledige informatie of het op een andere manier schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendom

U begrijpt en aanvaardt dat de Apporto App en de hierop beschikbare inhoud en materialen (hierna de “Materialen”) beschermd zijn, of kunnen zijn, door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten of exclusiviteitsrechten.

Als Gebruiker geniet u van een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Apporto App en de Materialen, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden respecteert.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SmartRetail, mag u nooit en op geen enkele wijze de Apporto App of de Materialen, gedeeltelijk of volledig, rechtstreeks of onrechtstreeks, wijzigen, kopiëren of ter beschikking stellen van derden.

Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Gebruiksvoorwaarden niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat geldig en afdwingbaar is.

In een dergelijk geval zal de niet geldige of niet afdwingbare bepaling automatisch gereduceerd worden tot wat geldig en afdwingbaar is.

Beëindiging

U heeft te allen tijde het recht om uw account te beëindigen en de Apporto App te verwijderen met onmiddellijke ingang, zonder enige kosten.
Onverminderd haar andere rechten, behoudt SmartRetail zich het recht voor om, op elk ogenblik en voor om het even welke reden, zonder enige schadevergoeding, mits een opzeggingstermijn van 14 kalenderdagen, uw account stop te zetten en uw toegang en verder gebruik van de Apporto App niet langer toe te staan.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Klachten

Bij een eventuele vraag of klacht omtrent deze Gebruiksvoorwaarden kan u steeds contact met ons opnemen via volgende contactgegevens: complaint@apporto.be

 

Colruyt Group logo