Privacyverklaring SmartRetail en de Apporto app

Het gebruik van de Apporto mobiele applicatie (hierna: de “Apporto App”) door u (hierna: “u” of de “Gebruiker”) veronderstelt de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en het delen van  deze gegevens met andere Gebruikers na uw voorafgaande validatie . Zonder uw persoonsgegevens en het delen hiervan kan de Apporto App niet naar behoren functioneren.

De Apporto App is eigendom van en wordt beheerd door SmartRetail CVBA, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer, KBO nr. 0640.760.224 RPR Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (BTW BE 0640.760.224) (hierna “SmartRetail”, “wij” of “ons”).

Uw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens steeds uw rechten te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese regels inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die via onze Apporto App worden ingezameld. Wanneer u via onze app zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/06/2018. U kan steeds de meest recente versie vinden op de website www.apporto.be  

Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail of een berichtgeving in de applicatie zelf.

Indien u gebruik maakt van de functie “deel boodschappenlijst”, dan kan u de inhoud van uw profiel delen met andere Gebruikers. U verklaart hiervoor de volledige verantwoordelijkheid te dragen. SmartRetail kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het verspreiden van deze informatie.

SmartRetail als verantwoordelijke van de verwerking

SmartRetail is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens onder de Apporto App.

Onze SmartRetail privacy team kan u bereiken te SmartRetail CVBA, B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en via: dpo@apporto.be

Welke persoonsgegevens zamelen we in en verwerken we in de Apporto App?

1. Accountgegevens

Via de Apporto App kan u een profiel aanmaken.

Hiervoor vragen wij dat u enkele contactgegevens ingeeft met inbegrip van uw naam, voornaam en geldig e-mailadres (hierna: de “Accountgegevens”).

2. Voorkeurgegevens

Vervolgens kan u uw account vervolledigen met gegevens nodig voor het delen van een boodschappenlijst zoals uw winkelketen, uw adres,  telefoonnummer,  gewenste tijd van levering (hierna: de “Voorkeurgegevens”).

3. Technische gegevens

Daarnaast registreren wij bij uw gebruik van de Apporto App: uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website/app die u heeft doorverwezen naar de Apporto App, mobiele advertentie ID’s, apparaat push-token, nauwkeurige locatie data (op GPS-niveau), de door u gebruikte functionaliteiten van de Apporto App, de datum en tijd van uw sessie (hierna: de “Technische Gegevens”).

4. Gegevens inzake het gebruik van de app

Ten slotte registreren wij uw gedrag, de keuze van de winkelketen, het toevoegen van een product aan een (boodschappen)lijst, het delen van een lijst, het ophalen van een lijst e.d. (hierna: “Gegevens inzake het gebruik van de app”).

Indien u zich beschikbaar stelt als boodschapper worden uw gegevens (volledige naam, telefoonnummer, regio,...) gedeeld met alle gebruikers in de applicatie. U verklaart hiervoor de volledige verantwoordelijkheid te dragen. SmartRetail kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het verspreiden van deze informatie. Op die manier kan een gebruiker de boodschapper reeds contacteren om nog een aantal zaken te verduidelijken indien nodig. 

Indien u uw contacten importeert in de App en vervolgens uitnodigt, verzamelt Apporto de naam, voornaam en mailadressen zoals deze gekend staan in uw mobiele contactenlijst.

5. Gegevens die wij verkrijgen via CRU Wijnegem

Apporto krijgt van CRU Wijnegem de naam, de voornaam en het emailadres van klanten door die via Apporto hun boodschappen wensen te ontvangen. Per bestelling ontvangt Apporto daarnaast het afleveradres en de prijs van de bestelling.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Accountgegevens en Voorkeurgegevens

Accountgegevens en Voorkeurgegevens worden door ons via de Apporto App ingezameld, bijgehouden in een database, en verwerkt om:

  • Na uw voorafgaande validatie, u in contact te brengen met andere gebruikers om samen een lijst aan te maken.
  • Na uw voorafgaande validatie, u in contact te brengen met andere gebruikers die uw boodschappenlijst willen ophalen.
  • U te informeren over de status van de gedeelde boodschappenlijst.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om u de bovenstaande dienstverlening van de Apporto App te verstrekken en is nodig om de App te kunnen gebruiken

Uw Accountgegevens en Voorkeurgegevens worden door ons via de Apporto App ingezameld, bijgehouden in een database, en door ons verwerkt om:

  • uw ervaring met de Apporto App en enige vorm van direct marketing nog meer te personaliseren, op basis van ons gerechtvaardigd belang, teneinde u meer gepaste diensten en producten voor te stellen en teneinde onze diensten en productgamma te verbeteren - u kan u tegen deze verwerking steeds verzetten overeenkomstig de bepalingen hieronder;
  • op basis van uw voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming direct marketing per elektronische post (waaronder per email en via de Apporto App), pushnotificaties via de Apporto App en enquêtes te versturen (met inachtneming van de resultaten van de profilering, waar relevant).

U kan uw toestemming steeds aanpassen of intrekken overeenkomstig de bepalingen hieronder.

2. Technische gegevens

Technische gegevens worden door ons via de Apporto App ingezameld en verwerkt voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de Apporto App en onze dienstverlening naar u toe.

Wij verwerken deze technische gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van SmartRetail om haar dienstverlening en de Apporto App te verbeteren.

3. Gegevens inzake het gebruik van de app

Wij verwerken de gegevens inzake het gebruik dat u maakt van de Apporto App om uw ervaring met de Apporto App en enige vorm van direct marketing nog meer te personaliseren steeds op basis van het gerechtvaardigd belang van SmartRetail om haar diensten en productgamma te verbeteren.

De informatie over het gebruik van onze app wordt gedeeld met socialemedia-, reclame- en analysepartners. Voorbeelden hiervan zijn Facebook, Google en App Annie.

Via Facebook en Google worden technologieën toegepast om vergelijkbare doelgroepen te kunnen bereiken via marketing en reclame, met als doel om het evenwicht tussen “boodschappers” en “bestellers” in de app trachten bij te sturen.

Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, geef je aan om toestemming te geven voor wat betreft het gebruik van deze technologieën voor analyse-, reclame- en communicatiedoeleinden.    

4. Gegevens die wij verkrijgen via CRU Wijnegem

Apporto verwerkt de gegevens van klanten van CRU wijnegem om hen de mogelijheid te geven om nog steeds deze producten te kunnen aankopen zonder dat zij grote afstanden te moeten afleggen. Deze verwerking gebeurt op grond van toestemming.  

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

1. SmartRetail

Werknemers van SmartRetail  hebben slechts toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om hun taak uit te oefenen.

Alle werknemers van SmartRetail worden geïnformeerd over de restricties met beperking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Dienstverleners

Met onze dienstverleners die met ons samenwerken om onze datastructuur op te zetten en te onderhouden hebben we een “verwerkersovereenkomst” gesloten, met het oog op het maximaal beschermen van uw persoonsgegevens. Ook hier wordt enkel toegang verleend tot persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het opzetten en onderhouden van onze database.

3. Bevoegde autoriteiten

Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten in geval van een gewettigd verzoek. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij uw persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten.

4. Andere gebruikers

Op uw uitdrukkelijk verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens overmaken aan andere gebruikers, binnen uw eigen connecties of aan alle gebruikers  (via de Apporto App “Deel lijst” functionaliteit). U kan zelf kiezen of u al dan niet wenst gebruik te maken van deze functionaliteit. Andere Gebruikers kunnen hierdoor deze gegevens verwerken.

Deze verwerkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van SmartRetail.

5. Publieke plaatsen zoals het Apporto discussieforum en de Apporto blog

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals op het Apporto discussieforum of op de Apporto blog of social media (niet limitatieve opsomming), door iedereen zullen kunnen geraadpleegd worden. Deze gegevens kunnen verzameld worden door derde partijen die zich niet bij deze Privacyverklaring hebben aangesloten. Deze verwerkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van SmartRetail en wij raden u daarom aan om zich altijd te beraden vooraleer u enige persoonsgegevens op zulke plaatsen plaatst.

Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Apporto garandeert dat overdracht van persoonsgegevens beperkt blijft buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke overdracht gebeurt enkel in het kader van de dienstverlening en als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, gebeurt dit volgens het volgende wettelijke beschermingsmechanisme: EU-VS Privacy shield.  Apporto sluit met dergelijke partners een data processing agreement af.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De data worden bijgehouden gedurende een periode van maximaal 2 jaar na uw laatste gebruik van de Apporto App, tenzij u uw account vóór het verstrijken van deze termijn stopzet (zie voor verwijdering van uw account hieronder). Daarna zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij beveiligen de door u verstrekte persoonsgegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wat zijn uw rechten als Gebruiker?

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

U kan op elk ogenblik uw Apporto account en de Apporto App verwijderen. Alle persoonsgegevens in het bezit van SmartRetail  zullen dan verwijderd worden, tenzij SmartRetail wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken.

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de Belgische Privacycommissie en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht.

Hoe kunt u uw account verwijderen?

Indien u uw account en alle bijhorende data wil laten verwijderen uit onze bestanden, dan dient u een mail met deze vraag te versturen naar het e-mail adres: complaint@apporto.be

Hoe kan u ons bereiken?

U kan ons bereiken op SmartRetail CVBA, B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en via: contact@apporto.be

 

Colruyt Group logo